Home » Wisdom List » DetailsInvite

Colоr Making - Направи Цвят

inspired by - http://knightdalehs.wcpss.net/student_life/fine_arts/Departments/Fine_Art/Collin/Documents/color.pdf

2013-03-11, 01:17:13-2013-05-02, 03:21:49


What is color?
#


Color is the byproduct of the spectrum of light, as it is reflected or absorbed, as received by the human eye and processed by the human brain. Color is the visual perceptual property corresponding in humans to the categories called red, yellow, blue, black, etc. Color derives from the spectrum of light (distribution of light energy versus wavelength interacting in the eye with the spectral sensitivities of the light receptors.


Какво е цвят?

Цвят се нарича вторичен продукт от спектъра на светлината, тъй като тя се отразява или се абсорбира във този вид в който вълните са приети от човешкото око и обработват от човешкия мозък. Цветът е визуалното възприятие на мозъка, съответстващ на човешките категории, наречени: червено, жълто, синьо, черно и др.
Цветът произтича от спектъра на светлината (разпръскване на светлинната енергия в сравнение с дължина на вълната) във взаимодействие на очните спектрални чувствителности на светлинните рецептори.


Importance of color
#

Color is a language. Color is one of the most fulfilling elements in our lives. Color can attract your attention or change your mood. It speaks to who you are, how you feel and where you're going. 

Color is one of the first things you notice when you walk into a room. Is it any wonder that color, and how you use it, is one of the most important decorating decisions you'll make in your home? Inside your home, the latest colors and the way they're applied give voice to your personality and decor.

Color sets a mood. From floor to ceiling, paint color reflects your style and makes a personal statement of what home means to you. Color unites one-of-a-kind accent pieces with manufactured items throughout your home. Electrifying hues, inspired by technology, bring a touch of whimsy to spaces that also feature natural carved wood, woven textiles and wrought iron. Bright colors are further enhanced when paired with large areas of negative space.


Значение на цвета

Цветът е език. Цветът е един от най-изпълващите елементи в нашия живот. Цветът може да привлече вниманието ви или промени настроението. Той говори за това кой сте, как се чувствате и на къде отивате. 

Цветът е едно от първите неща, които се забелязват, когато влезете в стая. Ще е хубав ли е този цвят, и как да го използвате, е един от най-важните декоративни решения, които ще направите в дома си? В дома ви, цветовете и начина, по който те се прилагат ще кажат каква в вашата индивидуалност и вътрешен декор.

Цветът определя настроението. От пода до тавана, вида цвят отразява стила ви и прави лично изявление и какво дома ви означава за вас. Цветът обединява общи акценти и отделни части в дом ви. Наелектризиращи нюанси, вдъхновени от технологиите, донесоха докосване на капризното пространство, които предлагат естествената дърворезба, тъкано-текстилните материали и кованото желязо. Ярките цветове са по-ярки, когато си взаимодействат с големи площи на отрицателно цветово пространство.
Color attributes
#

"Части" на цветове

Приемайте всички тези "части" на цветовете не като формула за получаване на един или друг цвят, а като абстрактни величини, с който различните видове цветове се изучават и приемат като даденост.


Hue
#

Hue, saturation, and brightness are aspects of color in the red, green, and blue (RGB) scheme. These terms are most often used in reference to the color of each pixel in  а cathode ray tube (CRT) display. All possible colors can be specified according to hue saturation, and brightness (also called brilliance), just as colors can be represented in
terms of the R, G, and B components. In hue there are three types of colors primary, secondary, and tertiary.

Оттенък, наситеност и яркост са аспекти на цвета в червено, зелена и синя (RGB) схема. Тези условия са най-често използвани в референцията на цвета на всеки пиксел в електронно лъчевата тръба (CRT) дисплей. Всички възможни цветове могат да бъдат определени в съответствие с насищащ нюанс и яркост (блясък), точно както цветове могат да бъдат представени по отношение на R, G, B компоненти. В оттенъка има три вида цветове - първични, вторични и третични.


Primary colors

#

In fine arts, there are three primary colors: red, blue, and yellow. They are called primary colors because they cannot be created by mixing other colors. Primary colors for the basis for color theory or color mixing, as using these three colors it's possible to mix most other colors."Primary" colors are either imaginary or imperfect. That is, primary colors are either imaginary sensations you cannot see — and "colors you can't see" aren't really colors — or they are actual lights or paints that cannot mi all possible colors, which means they aren't really "primary".

 Red, Blue, and Yellow


Първични цветове

В изобразителното изкуство, има три основни цвята: червено, синьо и жълто. Те се наричат първични цветове, защото те не могат да бъдат създадени чрез смесване на други цветове. Първичните цветове са основа за теорията на цветовете или смесването на цветовете, тъй като при употребата на тези три цвята е възможно да се получават повече други цветове. "Първични" цветове са или въображаеми, или несъвършени.Това означава, че основните цветове са или въображаеми усещания и не могат да се видят и не са наистина цветове - или те са действителни светлини или бои, които не могат да се смесват с всички възможни цветове. Това означава, че те не са наистина "първични". // Накратко казано : няма абсолютно "чист (първичен)" цвят в природата.//
Червено, Синьо и Жълто


Secondary colors 
#

They're located in-between the primary colors to indicate what colors they're made from. Secondary colors are usually more interesting than primary colors, but they do not evoke speed and urgency. Secondary colors are colors produced by combining two of the primary colors in equal amounts. The secondary colors also called binary colors, are violet, green, and orange. Primary and secondary colors are fundamental colors in the subtractive theory of color.


Вторичните цветове

Те са разположени между основните цветове, които показват от какви цветове те са направени. Вторичните цветове са обикновено по-интересни от основните цветове, но те не предизвикват усещания за скорост и спешност (в съзнанието). Вторичните цветове - наричани също двоични цветове - са Виолетово, Зелено и Оранжево. Първични и вторични цветове са основните цветове в извеждащата теория на цвета.


Tertiary colors
#

Tertiary colors are combinations of primary and secondary colors. There are six tertiary colors; red-orange, yellow-orange, yellow-green, blue-green, blue-violet, and red-violet In compounding these names, such as “red” with “orange” to make “red-orange,” place the primary name first to indicate an excess of the primary over the other color.


Третични цветове

Третични цветове са комбинации от първични и вторични цветове. Има шест третични цвята, червено-оранжево, жълто-оранжево, жълто-зелено, синьо-зелено, синьо-виолетово и червено-виолетово, смесване на тези цветове-имена - като "червен" с "оранжев" да се постигне "червено-оранжев ". Посочете първо името на първичния цвят за да се изрази доминирането над другия цвят.


Value
#

Value is defined as the relative lightness or darkness of a color. It is an important tool for the designer/artist, in the way that it defines form and creates spatial illusions. Contrast of value separates objects in space, while gradation of value suggests mass and contour of a contiguous surface. In the drawing on the right, value contrast separates the artichoke from the background, and the separate leaves from one another, while gradation suggests the curves of leave surfaces and of the whole form.


Стойност

Стойност се определя като относителна осветеност или тъмнина на цвета. Тя е важен инструмент за дизайнер / художник, в начина, по който се определя формата и създава пространствени илюзии. Контрастът на стойността разделя обекти в пространството, докато градацията на стойността предполага маса и контур на съседна повърхност. В рисунката  (отдолу) от дясната страна, стойностната разлика разделя артишока от фона и отделните листи един от друг, докато градацията "изкарва" извивките на изпъкналите повърхности и на цялата форма.


Tint
#

In color theory, a tint is the mixture of a color with white, which increases lightness, and a shade is the mixture of a color with black, which reduces lightness. A tone is produced either by mixing with gray, or by both tinting and shading. Mixing a color with any neutral color, including black and white, reduces the chroma, or colorfulness, while the hue remains unchanged.


Нюанс

В теорията на цветовете, нюанса е смес от цвят с бяло, което увеличава светлината и определя сянката, като смес от цвят с черно, което намалява светлината. Тонове (нюанси) се произвеждат чрез смесване на сиво с цвят или от смесване на цветове. Смесване на цвят с всеки неутрален цвят, включително черно и бяло, намалява наситеността или разноцветността, докато оттенъка остава непроменен.


Shade
#

The shade of a color refers to how dark it is. It is the combination of a hue and black. Thus, burgundy is a shade of red, hunter is a shade of green, and rust is a shade of orange. Shades of a color offer a deeper and richer feeling in decorating and can be used to make any room feel cozier.


Сянка Нюанс

Сянката на цвят се отнася до колко тъмен е той. Това е комбинация от оттенък и черно. По този начин бордо е нюанс на червеното, ловджийско зелено е нюанс на зеленото, и ръжда е нюанс на оранжево. Нюансите на цвята предлагат по-дълбоко и по-богато усещане в декорирането и може да се използва за направата на всяка стая за постигне чувство на уют. //Използването на нюанси е най-добрият начин за получаване на дълбочина в пространството и получаване на различни цветови характеристики от един цвят.//Tones #

Tons are created when gray is added to colors. Adding gray results in colors that are less intense versions of pure colors.

Тонове

Тоновете се създават, когато сиво се добавя към цвета. Добавяне на сивото в цветовете създава по-малко интензивни версии на чисти цветове. 


Saturation
#

In colorimetry and color theory, colorfulness, chroma, and saturation are related but distinct concepts referring to the perceived intensity of a specific color. Colorfulness is the degree of difference between a color and gray. Chroma is the colorfulness relative to the brightness of another color that appears white under similar viewing conditions. Saturation is the colorfulness of a color relative to its own brightness. Though this general concept is intuitive, terms such as chroma, saturation, purity, and intensity are often used without great precision, and even when well-defined depend greatly on the specific color model in use.


Насищане

В колориметрията и теория на цветовете, колорита (наситеността на цвета) и наситеността са свързани, но различни понятия, отнасящи се до усещането за интензивността на конкретен цвят. Разноцветност е степента на разликата между цвят и сиво. Kолоритът е разноцветност спрямо яркостта на друг цвят, които изглеждат бели при сходни условия на гледане. Наситеност е колорита на цвят спрямо собствената си яркост. Имайте в предвид, че тази обща концепция е интуитивна. Термини като наситеността на цвета, наситеността, чистотата и интензивността често се използват без голяма точност и дори когато са добре дефинирани се използват без голяма прецизност, тъй като зависят от специфичния цветови модел, който се използва.


comments powered by Disqus