Home » Wisdom List » DetailsInvite

Активни граждани

Тази мъдрост представлява публичен списък със сайтове, съдържащи телефони и адреси на институции, към които гражданите могат да подават сигнали за нередност, корупция и др. Някои сайтове имат форми за директен контакт с институциите.

2013-03-17, 11:41:20-2013-03-17, 05:14:44


Природа

#

Сигнали за нарушения на екологичното законодателство

 • Коалиция "За да остане природа в България" е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството.


Сигнали за корупция и други #

Видове сигнали:

 • законово нарушение
 • административно нарушение
 • конфликт на интереси
 • подкуп
 • грабеж
 • лошо управление
 • лошо отношение
 • другоСъдебна власт #


 • Висш съдебен съвет
  За осъществяването на правомощията си ВСС извършва дейности като: обсъжда и приема проекта на бюджет на съдебната власт и контролира изпълнението му; назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност магистратите; налага дисциплинарни наказания по ред определен в ЗСВ; организира тяхната квалификация; определя броя на съдебните райони и седалищата на съдилищата; броя на съдиите прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени служби, както и други определени със Закона за съдебната власт.

 • Върховен касационен съд

 • Върховен административен съд
  § Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
  § Върховният административен съд разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, както и други актове, посочени в закон; произнася се по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

 • Прокуратура на Република България 


Комисии и агенции #comments powered by Disqus